Induction Hob เรื่องต้องรู้และการดูแลรักษา

เตาไฟฟ้าอินดักชั่น เรื่องต้องรู้และการดูแลรักษา

หลักในการเลือกเตาประเภทนี้คุณคิดว่าต้องพิจารณาจากอะไร การดูแลรักษายาก/ง่ายแค่ไหน ลองมาทำความเข้าใจไปพร้อมๆ กัน