ลงทะเบียนรับประกันสินค้า

ลงทะเบียนรับประกันสินค้าออนไลน์

เพื่อความสะดวกและรับประโยชน์ต่างๆ ในการรับบริการในอนาคต

หมายเหตุ : เฉพาะสินค้าที่มี Serial Number เท่านั้น
กรุณากรอกข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดผู้ลงทะเบียน ข้อมูลสินค้าที่ซื้อ พร้อมแนบภาพถ่ายใบเสร็จ ที่ถูกต้องและชัดเจน หากข้อมูลไม่ถูกต้องหรือไม่ชัดเจน จะมีผลต่อการรับสิทธ์ประกันสินค้าตามเงื่อนไขของบริษัทฯ

  ตัวอย่าง serial no. 49519319052200096
  ตัวอย่างหมายเลขคำสั่งซื้อ SO_WEB2300011496
  *แนบไฟลได้เฉพาะ ไฟล์ pdf และ jpg ไฟล์ขนาดสูงสุดไม่เกิน 5MB (Only pdf and jpg files with a maximum file size of 5MB.)

  บริษัท เฮเฟเล่ (ประเทศไทย) จำกัด ("เฮเฟเล่") จะเก็บ รวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อติดต่อ นำเสนอ และประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์และบริการที่ท่านสนใจโปรดศึกษารายละเอียดและสิทธิในนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) ของเฮเฟเล่

  * In order to reach out to you, offer, and promote goods and services you might find interesting, Häfele (Thailand) Co., Ltd. gathers, uses, and discloses your personal information. Please review the privacy protection policy's details and rights.

  สแกน QR code เพื่อลงทะเบียนรับประกันสินค้า
  คลิกที่ปุ่มเพื่อลงทะเบียนรับประกันสินค้า
  ลงทะเบียน
  ขั้นตอนการลงทะเบียนรับประกันสินค้า
  1. สแกน QR code หรือคลิกที่ปุ่ม "ลงทะเบียน" เพื่อเข้าสู่หน้าลงทะเบียนรับประกันสินค้า
  2. กรอกข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดผู้ลงทะเบียน ข้อมูลสินค้าที่ซื้อ พร้อมแนบภาพถ่ายใบเสร็จ ที่ถูกต้องและชัดเจน หากข้อมูลไม่ถูกต้องหรือไม่ชัดเจน จะมีผลต่อการรับสิทธ์ประกันสินค้าตามเงื่อนไขของบริษัทฯ
  3. สินค้าได้รับประกันเรียบร้อย