Advanced Security to protect your privacy
ที่สุดแห่งเทคโนโลยีรักษาความปลอดภัย
Hafele Smart Application
แอปพลิเคชันเฮเฟเล่
hafele smart lock
Hafele Smart Lock
Bluetooth Smartphone Application

แอปพลิเคชันบลูทูธ สำหรับชุดล็อกประตูระบบดิจิตอล
ปลดล็อกด้วยสมาร์ทโฟนผ่านบลูทูธ
พร้อมบันทึกการเข้า-ออก

hafele smart lock
Create Smart
PIN Codes

การสร้างรหัสผ่านง่ายๆ บนสมาร์ทโฟน

Easily create or delete PIN codes
สร้างหรือลบรหัสผ่านผู้ใช้งานได้อย่างง่ายดาย

Permanent or limited validity
รหัสผ่านแบบถาวรหรือแบบจำกัดเวลาการใช้งานรายครั้ง

Recurring validity
รหัสผ่านแบบกำหนดช่วงเวลาการใช้งานเป็นรายสัปดาห์

One time Password (OTP)
รหัสผ่านแบบใช้ครั้งเดียว

Setup and Manage
your Lock

ตั้งค่าและจัดการอุปกรณ์ล็อกของคุณ

PIN Code, Fingerprint or Key Cards
รหัสผ่านผู้ใช้งาน ลายนิ้วมือ หรือคีย์การ์ด

Share Bluetooth Keys with other persons
สามารถส่งต่อรหัสผ่านให้บุคคลอื่นผ่านมือถือได้

Configure lock options
กำหนดค่าตัวเลือกการล็อก

Check Access History
ตรวจสอบประวัติการใช้งานต่างๆของอุปกรณ์

hafele smart lock
hafele smart lock
Hafele Smart Living
Smart Home Solution Application

แอปพลิเคชันควบคุมระบบบ้านอัจฉริยะ
ปลดล็อกได้จากทุกที่
สามารถตรวจสอบประวัติการใช้งานล็อก
รวมถึงตรวจเช็คระดับแบตเตอรี่

Setup and Control
your Smart Devices

ตั้งค่าและควบคุมอุปกรณ์อัจฉริยะของคุณ

Control access to doors and check cameras in the same App
ควบคุมการเปิด-ปิดประตูและตรวจสอบผ่านกล้องได้ในแอปฯ เดียว

Set up and Manage your Lock users
ตั้งค่าและจัดการบัญชีผู้ใช้งานอุปกรณ์ล็อก

Unlock from anywhere and check access records
ปลดล็อกได้จากทุกที่และตรวจสอบประวัติการใช้งานอุปกรณ์

Home
Automations

การทำงานร่วมกันอัตโนมัติของอุปกรณ์

The Smart Lock becomes a part of your Home Automation.
ชุดล็อกประตูระบบดิจิตอลเป็นส่วนหนึ่งของระบบบ้านอัจฉริยะ สามารถตั้งค่าให้อุปกรณ์ล็อกทำงานร่วมกับอุปกรณ์เทคโนโลยีบ้านอัจฉริยะอื่นๆ ได้

hafele smart lock
hafele smart lock
Hafele Access
Bluetooth Smartphone Application

แอปพลิเคชันบลูทูธ สำหรับชุดล็อกประตูระบบดิจิตอล
ปลดล็อกด้วยสมาร์ทโฟนผ่านบลูทูธ
พร้อมบันทึกการเข้า-ออก

Setup and Manage
your Locks

ตั้งค่าและจัดการอุปกรณ์ล็อกของคุณ

Configure lock options
กำหนดตัวเลือกการล็อก

Share Bluetooth Keys with other persons
สามารถส่งต่อรหัสผ่านให้บุคคลอื่นผ่านมือถือได้

Check Access History
ตรวจสอบประวัติการใช้งานต่างๆ ของอุปกรณ์

Create Smart
PIN codes

การสร้างรหัสผ่านง่ายๆ บนสมาร์ทโฟน

Easily create or delete PIN codes
การสร้างหรือลบรหัสผ่านผู้ใช้งานได้อย่างง่ายดาย

Generate and send PIN codes from anywhere
สร้างและส่งต่อรหัสผ่านได้จากทุกที่

One-Time Password (OTP)
รหัสผ่านแบบใช้งานครั้งเดียว

สัมผัสกับนวัตกรรมความปลอดภัยแห่งยุคสมัยใหม่ ที่ลงตัวทั้งเทคโนโลยีและงานดีไซน์ ของสมาร์ทล็อกรุ่นใหม่จากเฮเฟเล่ได้แล้วที่ เฮเฟเล่ ดีไซน์ สตูดิโอ ทุกสาขาและตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ ค้นหาร้านค้าตัวแทนจำหน่ายได้ที่นี่ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02-768-7171 หรือ www.hafelethailand.com