ติดต่อสอบถาม

การใช้งานไฟล์ 3D / BIM งานออกแบบ

    *แนบไฟลได้เฉพาะ ไฟล์ pdf และ jpg ไฟล์ขนาดสูงสุดไม่เกิน 5MB (Only pdf and jpg files with a maximum file size of 5MB.)

    บริษัท เฮเฟเล่ (ประเทศไทย) จำกัด ("เฮเฟเล่") จะเก็บ รวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อติดต่อนำเสนอ และประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์และบริการที่ท่านสนใจโปรดศึกษารายละเอียดและสิทธิในนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) ของเฮเฟเล่

    * In order to reach out to you, offer, and promote goods and services you might find interesting, Häfele (Thailand) Co., Ltd. gathers, uses, and discloses your personal information. Please review the privacy protection policy's details and rights.