เฮเฟเล่ คว้ารางวัล Best Vendor Award 2020

เฮเฟเล่ คว้ารางวัล Best Vendor Award 2020

เฮเฟเล่ คว้ารางวัล Best Vendor Award 2020 จาก บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จํากัด (มหาชน) ติดต่อกันเป็นครั้งที่ 2

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จํากัด (มหาชน) ได้มีการมอบรางวัลคู่ค้าที่มีบริการดี “Best Vendor Awards 2020 & Compliments Award 2020 & The Best Q Award 2020”

โดยคัดเลือกจากผลงานด้าน Job Success สูงสุด จำนวนคำชมเชยสูงสุด และไม่มีข้อร้องเรียน เป็นครั้งที่ 2 ที่บริษัท เฮเฟเล่ (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับรางวัล Best Vendor Award นี้ติดต่อกัน

ถือเป็นความภาคภูมิใจ ของบริษัทฯ และพนักงานเฮเฟเล่ทุกคน ที่ร่วมแรงร่วมใจการส่งมอบสินค้า การบริการ และให้ความร่วมมือของบุคลากรในทุกๆฝ่าย รวมถึงฝ่าย Sales Admin ที่มีบทบาทสำคัญที่ทำให้ เฮเฟเล่ ได้รับรางวัลในครั้งนี้

Best Vendor Awards 2020 & Compliments Award 2020
บทความที่เกี่ยวข้อง