ตำแหน่งที่เปิดรับ
 
ตำแหน่ง
Purchasing Officer (Oversea)
เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อ
Material Planning Officer
เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิตและจัดจำหน่าย