Point of Interest Map
ค้นหา Project References จากกลุ่มสินค้าเฮเฟเล่บน Google Maps
 
วิธีการใช้งาน:
1. เลือกกลุ่มสินค้าเฮเฟเล่จากเมนูตัวเลือกด้านบน
2. Google Maps จะปักหมุดแสดง Project References ตามรายการที่เลือก
3. เลือกสถานที่ที่ต้องการ
4. กด More Info เพื่อดูรายละเอียด Project References
5. กด View on Google Maps เพื่อดูเส้นทาง