ประกาศผลการจับรางวัล ครั้งที่ 3

ประเภทรางวัล
ลำดับ
รหัสชิงโชค
ชื่อ - นามสกุล
เบอร์โทรศัพท์
ร้านค้าที่ซื้อสินค้า
1
TGV6NXนายอธิษฐาน โชคเฉลิมวัฒน์092359XXXXบางโพ กทม
2
 CPEISO
ธิดารัตน์ รุ่งเรือง082984XXXXโฮมโปร
3
09TFGBอลิสา ตังกบดี061364XXXXเกรียงไกรค้าไม้
4
04KPDRพรรษวุฒิ พฤกษา081750XXXXวนาสุวรรณ
5
T9MLINอาภรณ์ ประเสริฐสังข์081638XXXXหจก.ไต่เส็งเฟอร์นิเจอร์
6
8XLMVBธนัษกานต์ วรวิทย์จรุงวัฒน์081836XXXXHomePro
7
9HN23Qเพชร คำแก้ว084044XXXXเกรียงไกรค้าไม้
8

XTSNKR

thannaporn sitthipornkool086349XXXXวนาสุวรรณ
9
FKVUIYD
กุศล กิตติสาร02422XXXXบริษัท ชัยเจริญฮาร์ดแวร์ 88 จำกัด
10
206UJQ
Sarisa089921XXXXWanasak kamai
11H9AUPLเจริญสุข ภาวศิริพงษ์064768XXXXฉัตรสยามสีและวัสดุภัณฑ์
126APDZWจินตนา ด้วงคำจันทร์08532XXXXหจก.วนาสุวรรณค้าไม้
       1356L27Bณัฐณิชา สุวศราภรณ์096878XXXXไต่เส็ง
14CD47QOธนชัย ยางเดิม089803XXXXไทยร่วมกิจค้าไม้
15PSWJEBคุณ.อมรรัตน์ สมศักดิ์080696XXXXห้างอินเด็กซ์ภูเก็ต
16

VFWS8O

ยศวัฒน์ อริยชัยสิริกุล

081859XXXXไตเส็งเฟอร์นิเจอร์
17

S8UJQG

วิเชียร เอมปราโมทย์089178XXXXบุญถาวร
18BV7H9Kทันใจ รังสิยานนท์087181XXXXต โฮม
19Q9IK6Pชมนาถ โชติเกษมสกุล089200XXXXแกนด์โฮม
20D01ZXSสุรีย์ สุสัณฐิตานนท์089118XXXXบางโพ2
  21 DP2RLC
อนันต์บุตรสามาลี
081816XXXX ไต่เส็ง

22

ZAQXWF

บังออน สายบุญขันธ์

087912XXXXสุพรรณฮาร์ดแวร์
 

23

 5PQ67Wพรมมาศ เสือสอาด081924XXXX พ.พัฒนาสิทธิ์
  240GAUEQ
 รัชนีกร จิรสุขไพสิฐ089777XXXXบุญถาวร
25MVOPBEธนกฤษ ไตรยสุทธิ์094516XXXXคูย่งฮวด 1995 จำกัด
                  2602ZDYF
ธนพล หนูแดง
089547XXXX

SCGบุญถาวร

27 2K08VDวรรณภา  ผ่องราศรี098293XXXX ทรัพย์ศิริ2013
28
 WE25PF ภวัต เดชธำรงวัฒน์080780XXXX เกรียงไกรค้าไม้
29 VGSB9S น.ส.ศิริกาญดา แจ่มเพชร093194XXXX ไทยร่วมกิจ
30 1YFMDSเอกพล วนิชเวทย์พิบูล098018XXXX ไทยร่วมกิจ
31 EDPV4K
นิภาพร วุฒิพินิจธรรม
085751XXXXโกลบอลเฮ้าส์
32 17K9GS คุณบัณฑิตย์ ศรีสุวรรณ089729XXXX หจก.ฟ้าทวีพร
33 R75F2F นางปวีณา สุทธิรักษ์063798XXXX scg 
34 RN92QAพุทธางกูร หุ่นสะดี097045XXXX Home pro
35 EBV97Cนายอัศวิน แสงมณี081724XXXX Index
36 WSP9VS
ธัญวพิสิทธิ์ เอกทวีศรี
092984XXXX ไทยร่วมกิจ
37 TC2L4Fสุนันทา ศิริวัฒนาชยางกูร062365XXXX หจก.เจาฮั้วเฮง ค้าไม้
38 XQ0G1Hคุณจิตรา ศรีพรหม095423XXXX ห้างอินเด็กซ์ภูเก็ต
39 R3T80Hภูวัชพล เปลี่ยนศรี096645XXXX พูลศิริเฟอร์นิเจอร์
40 5QM3WNนายวิเชียร นุชนาคา089504XXXX หจก.ไต่เส็งเฟอร์นิเจอร์
4163C7OY
บุญฑริกา บุญปวง
091818XXXXธัญญาค้าไม้
425ZUWIWเกียรติศักดิ์  รุ่งเรือง061020XXXX บางพระ
43OBVWXQวัชลา ชาญณรงค์ฤทธิ์089155XXXX แพล็ตตินั่มวูด จำกัด
44IN12PUสุเพ็ญ ดีณรงค์091076XXXXนพดลพานิช
4553QOCRจงรักษ์ เตชะเอราวัณ086193XXXXHome pro 
46DLX75N
คนธวรรณ ศุภภัทรานาม
086505XXXXบุญถาวร
47 E2HV4Vพิมพ์ชลิตา บุณยเกียรติ099497XXXXแพล็ตตินั่ม วูด
48G2TY4B อมรภพ ชุณหพลอย091896XXXXhome pro
49WJMS1O พิชญาภา อนันตกูล095909XXXXหจก.ไต่เส็งเฟอร์นิเจอร์
50Y1JW6Pนายประทักษ์ ทองประเสริฐ086589XXXXโฮมโปร 
512F19ID
วิภาดา หาหลัก
092619XXXX ไต่เส็ง
52BX7YFT สุทธิลักษณ์ พฤกษะศรี094252XXXX Homepro ประชาชื่น
53YAN0CO พงศกร เจริญสุข081340XXXX Homepro
54CSQOUG สมัย ทองศรี083016XXXX บ้านวัสดุ
55MINXTM สุกัญญา คืนห์เนอ089991XXXXบุญถาวร สุวรรณภูมิ
56F4156B
ดวงใจ ชูเชื้อ
089873XXXXหจก.รุ่งอรุณพาณิชย์
578TM7RXเทพวิาณี พิริยะตระกูล095523XXXXไต่เส็ง  ฮาร์ดแวร์
58BI3EQF จิรภัทร เนียมสวัสดิ์080615XXXXแสงอนันต์ 
59VNW2GFภาณี ธิติประเสริฐ089776XXXXร้านสหภัณฑ์วัสดุก่อสร้าง
60NZ0PTYวีระพงษ์  กาญกันหา063235XXXXHome pro ขอนแก่น
61ATIVFUละออง บุสำโรง098473XXXXทรัพย์ศิริ2013
62GS5B8Sรุ่งโรจน์  ภาวศิริพงษ์ 092092XXXXฉัตรสยาม 
63NPC2YNวรินทร์ เตชะมโนรมย์ 086336XXXXไต่เส็ง 
646VLAFZธนกร  บูรณะศิลปิน061702XXXXเฟอร์นิเจอร์
โฮมโปร 
65S5X4WPนายประเสริฐ วงษ์นา098748XXXXร้านนานาวัสดุภัณฑ์ 1993 
66I3PFNN
อนุสรณ์ บุตรสามาลี
094998XXXX ไต่เส็งเฟอร์นิเจอร์
67DPGU2Hวีระพัจน์  เกรียงเกษม 081066XXXXGLOBAL HOUSE 
68BDC6EPธีรดล เตชะเอราวัณ064426XXXXโฮมสุขภัณฑ์ 
690QR5DE อดิศร สารีบุตร 097228XXXXโฮมโปร
70USD7XS ธนาธิป ชัยพรประสิทธิ์  090962XXXXไทยวัฒนาสามัคคี
71HWDYUP
น.ส.ลลิตา กล่อมเพชร
081920XXXXหจก.ไทยร่วมกิจค้าไม้
723A6FBB สันต์ภพธรรม์ เลิศกรประดิษฐ์ 062563XXXXHomePro 
73FH1IWH มนตรี  รามสูตร 097280XXXXโฮมโปร 
74UBJTSB ฉัตรชัย เกษตรธรรม 086376XXXXHome Pro
75EAR8PVศราวุธ  จันทร์แตง 087222XXXXรุ่งทวีทรัพย์ค้าไม้