ประกาศผลการจับรางวัล ครั้งที่ 2ประเภทรางวัล
ลำดับ
รหัสชิงโชค
ชื่อ - นามสกุล
เบอร์โทรศัพท์
ร้านค้าที่ซื้อสินค้า
1
LTC61Rเสกศักดิ์ คลิ้งบัวทอง084441XXXX
ฟ้าทวีพร 
2
FUI1ND

จุรีมาศ แซ่หาง062495XXXXสหไพบูรณ์
3
GWS2UHอาเด้น และเยาะ088257XXXX
ไถ่เชียง
4
UW8GJEธัญญธร สันต์สวัสดิ์064963XXXX
บุญถาวร
5
8SIEUXศราวุธ เอื้ออังกูรศิริ081497XXXXไต่เส็งเฟอร์นิเจอร์
6
JR3L0Xเจษฎา ศรีวิชัย092404XXXXหจก.พรศักดิ์โฮมเซ็นเตอร์
7
U3YHZP
สุมิตรา ศันสนียเกียรติ081559XXXXบุญถาวร
8

 
FWY3DA

วุฒิชัย จุรีมาศ089712XXXX Global house
9
2GH7SV


วัฒนา ชนะกิจการชัย081438XXXX ไต่เส็งเฟอร์นิเจอร์
10

W7ZL3Wธนกฤษ ไตรยสุทธิ์094516XXXX คูย่งฮวด 1995 จำกัด
11W1O7BWสมปรารถนา ศรีมาชัย

 094991XXXX ร้านจรูญ พานิช
124V97GG ธีรภัทร จีนจือ 089569XXXX รุ่งอนันต์
       130DR5CC
 ไสว วันล้วน   081808XXXX เกียงไกร ค้าไม้ 
14A4U8CJ ลักษมณ ประภามณฑล 089624XXXX Global House
15159GDL สมบรูณ์ สุทธิกฤติยา 094598XXXX Homepro 
1610HNPZ สุชาดา ก้องกิตติวงศ์   089615XXXX Homepro
176DRMSE สุนีย์ เวเบอร์   094495XXXX บุญถาวร
18AHF81X เฉลิมพล วงค์ใส   095437XXXX ไต่เส็งเฟอร์นิเจอร์
19BELTSK กีรติ อรุณสวัสดิ์ 090981XXXX กระเบื้องบ้านสวย
20KZV16T
 รักศักดิ์  เสริมศักดิ์ศิศธร 086351XXXX อินเด็ก
  21CN95PR
 เกรียงไกร วังวงค์
 081844XXXX
 Homepro เอกมัยรามอิทรา
 
22XQ3STE โศจิรัตน์ วัฒนกุลโชคชัย 086063XXXX Homepro
 23XH6WEH อากาศ พรหมตีบ 081092XXXX ยุ่ยล้ง โฮมเอ็กซ์เพิร์ท
  24IL4XCL    วันเพ็ญ จริงใจ
 084806XXXX บจก.วีระพานิช 
25FLOTAD   ณัฐกร  085264XXXX ทรัพย์ศิริ 2013
                  26BK5Z9D
 ศรัญญา บุระกรณ์ 093598XXXX คิงส์วัสดุโฮมเซ็นเตอร์
27T5LDRK
 ชวลิต สังสหชาติ 087222XXXX Global house
28
VJYI6L
 ปาณิศา แคล่วคล่อง 081747XXXX ไถ่เชียงโฮมแม็กซ์
29

7AYOGS

 กฤษณะ วงศ์จันทรัตน์ 082983XXXX บุญถาวร
30LNZ7AD

 รัชพล บัวงาม 096978XXXX Global house
31U3MYEE
 สุนีย์ สิทธิ์ 086004XXXX เกียงไกร ค้าไม้
32Y4UIWH

 ชินวุฒิ ขำนุรักษ์ 086306XXXX ไถ่เชียง
33SPHUIQ
 วิโรจน์ 082727XXXX วนศักดิ์
34FCDAMS
 วนิดา ภิญโญ 085376XXXX บุญถาวร
35Qf3j2m


นนทพร ว่องวิวรรธน์092924XXXX บ.เอสเอฟ พลัส จำกัด
36JHKX8G
 สมฤดี บุญล่า 093679XXXX ไถ่เชียง
375CYWNU
 อุมาพร สนิทบุญ 098889XXXX ไต่เส็ง
38NIWFVN
 วารี หรินพุทธศีล 085855XXXX พรไพศาล
39QM3WFL
 ณัฐฏ์ขนน ทรีเบล 063947XXXX อินเด็ก
40EVLF9G
 มนตรี เกษมสุข 087275XXXX ไถ่เชียง
41Q59IDX
 ภาวิณี สุกัณทวงค์091857XXXX หจก.พรศักดิ์โฮมเซ็นเตอร์
42AHQMZV
 สุดารัตน์ มาใบ083188XXXX ไต่เส็ง
43XARU8J
 บุญธรรม ศรีพระราม 080567XXXX Global house
44ULAHQL
 ประพันธ์ พยุหนาวิชัย 081697XXXX โฮมโปรราชพฤกษ์
458MBCUD
 อภิชาติ คูดิษฐาเลิศ 089429XXXX รุ่งอนันต์
46LOT4ZN
 วโรตม์ ภาณุพัฒนพงศ์ 089787XXXX พัฒนพงศ์วัสดุภัณฑ์
47PGX7MS
 ปภัสรินทร์ เกิดสิริโรจน์กุล 085329XXXX บุญถาวร
48E9NMCE
 ฐานิญา สุกนุ่น 083641XXXX ศิริมงคลชัยค้าไม้
49HNK0LL
 เชิดศักดิ์ ศรียากร 087804XXXX โฮมโปร
50LGPDTT
 ชัยวุฒิ เก่งเดช 081559XXXX โฮมโปร
51FRGL8M
 เพ็ญนภางค์ ชายด่วน 088243XXXX ชัยศิลป์
52Y4Z3CR
 ธนพล สมนิยมไชย 086515XXXXบุญถาวร 
53A2QW8U
 หล่อดี เบียกู่ 086771XXXX ไต่เส็ง
54498H1A
 ทัตธนา ศรีลาวงษ์ 099074XXXX Global house
55GUDCTG
 ชนัญชิดา โพธิประสาท 081889XXXX ไถ่เชียง
564N0Y2L
 
 อนุสรณ์ บุตรสามาลี 094998XXXX ไต่เส็ง
57D7XF8E
 ประดิษฐ์ สิทธิสังข์ 081065XXXX โฮมโปร
58LWPKNE
 ศิริพร สมบรูณ์ผล 082991XXXX บุญถาวร
59X3A6RQ
 มณฑกานต์ วาสิกศิริ 081829XXXX บุญถาวร
60QWFJ2J
 วชิระ จิตราคนี 088233XXXX โฮมโปร
612R7HZU
 ณัฐพงษ์ บุญล้อม 081977XXXX Global house
62309ZQM
 วริศ ภาณุพัฒนพงศ์ 089671XXXX พัฒนพงศ์วัสดุภัณฑ์
63QSYWOX
 กุลิสรา ขจรศักดิ์ 062121XXXX บานพับถ้วย
64NI3G1E
 ปริยากร มาลากุล 089901XXXX โฮมโปร
65MW6UDI
 ภัณทิลา มังสังข์ 094364XXXX สุพรรณฮาร์ดแวร์
66NXZW5R
 ฉลวย บรรจง 089593XXXX ฟ้าทวีพร
67VG4XTE
 ศิสฎิธร ถัมภมงคล 081820XXXX เทพประสิทธิ์
68AFZSKU
 ขวัญใจ ศิลศิริ 089476XXXX ไทยฟิตติ้งโฮม
694L2N6P
สมพจน์ จันทรอัมพร  097248XXXX บุญถาวร
706UZ3DY
 สุดารัตน์ วัชรามหาพงศ์ 084011XXXX บุญถาวร
719CS1RH
 ประภาภรณ์ ศรีษะแก้ว 093275XXXX ดูโฮมจำกัด
72 5W3FGF
 พรพิมล ทองธรรมชาติ 083930XXXX โฮมโปร
738MJ4VM
 กิมหลั่น ผาคำ 080129XXXX อินเด็ก
74NM1C2G
 ปิ่นแก้ว เสรีเรืองรอง 081569XXXX บุญถาวร
7514CA0L
 อลงกรณ์ อุ่ยถาวร 096196XXXX ฉัตรสยาม