ประกาศผลการจับรางวัล ครั้งที่ 1

ประเภทรางวัล
ลำดับ
รหัสชิงโชค
ชื่อ - นามสกุล
เบอร์โทรศัพท์
ร้านค้าที่ซื้อสินค้า
1
QRPEGT
กิตยาภรณ์ จินตนาโกสินทร์
086864XXXX
โฮมโปร
2
BFYDEL
เฉลิมพล วงค์ใส
095437XXXX
ร้านไต่เส็งเฟอร์นิเจอร์
3
NS34YH
ณัฏฐสัณห์ มั่นคง
061868XXXX
บุญถาวร
4
JX23LK
เสาวณีย์ โตยามา
093692XXXX
โฮมโปร
5
F3CZXDชัยยันต์ กลั่นอักโข095281XXXXMegahome
6
CKQV9Dกันยารัตน์ มานะชำนิ085051XXXXโกลบอลเฮ้าส์
7
P9JD3Gทวิช จิตตั้งบุญญา089722XXXXบุญถาวร
8
LAEVRMบุญไทยผล ไพศาลศักดิ์089017XXXXร้านไต่เส็งเฟอร์นิเจอร์
9
P7ENBCนิภา ด่านกิตติพงศ์092168XXXXwanasak kamai
 10
MBXIPDสุจารี คิม083915XXXX บุญถาวร
11 L4FBCHกิตติศักดิ์ เทพโพธา085611XXXXHome pro
12 M5LHNXขนิษฐา มุ้ยจีน086628XXXX มากไม้ บางแค
       13 0MDCZEนภาพร จินดาคำเจริญ084134XXXXHome pro
14 ML5OWEนราธิป ไตรวุฒิ081915XXXXส่วนการช่าง
15 Y81MOYนารีรัตน์ ผลพืชน์091818XXXXธนะชัยรุ่งเรือง
16 G72P6Cสุดารัตน์ ร้อยนิล087086XXXXร้านไต่เส็งเฟอร์นิเจอร์
17 VS9MHEวิมล อรุณสิริรัตน์086789XXXXบุญถาวร
18 1URNMGณภัทร ณ ลำพูน081619XXXXร้านไต่เส็งเฟอร์นิเจอร์
19 QXB79Fฐาปนา ณรงค์ศักดิ์062879XXXXโกลบอลเฮ้าส์
20 8T0QYFสมลักษณ์ นาเหนือ081661XXXXโกลบอลเฮ้าส์
  21 N12HIVพีระกานต์ดา ก่อกิจรุ่งสิริ086164XXXXเซียนกี่บ้านเครื่องมือ
22YCR4SLวิภาดา หาหลัก087961XXXXร้านไต่เส็งเฟอร์นิเจอร์
 23 47MSVDเดือนเพ็ญ ภักดียิ่ง093772XXXXHome pro
  24 C9SZMBจิรพร โล้เล่งกัง081842XXXXหจก.เยาวราชฮาร์ดแวร์
25 BAC72Zประมาณ เชิงทวี081995XXXXโกลบอลเฮ้าส์
                  26 WGS4OEชาตรี เจียหลิน081932XXXXบุญถาวร
27 OIGY7Gสุวดี วัฒนพรไพโรจน์091845XXXXIndex living mall
28
 SM5LGGผกายมาศ อนันตพงศ์08162XXXXหจก.พรศักดิ์โฮมเซ็นเตอร์
29 SMCLNKประพันธ์ ทัศเกตุ089956XXXXร้านจินทนาพร ฝาง
30 3XAZKEปัน088782XXXXคูขุด
31 MJU6HLลักษมนต์ คันสกุล090960XXXXร้านไต่เส็งเฟอร์นิเจอร์
32 1CF9RFวิวัฒน์ ลีธรรมชโย088961XXXXโกลบอลเฮ้าส์
33 O3GYWBพฤฒิ ดวงอุไร081655XXXXMegahome
34 FKSRDEรัญชนา ภูมิพัฒน์081458XXXXHome pro
35 P0ZYUEนพรุจ ชูตรี093718XXXXเกียงไกรค้าไม้
36 UIVPQBวรารัตน์ ลีแวนวัฒน081581XXXXHome pro
37 0184MMณัฐวุฒิ เลิศล้ำ085990XXXXบุญถาวร
38 JST4WOฆนากร ไชยธนศิลป์081742XXXXบุญถาวร
39 1JNUVLพุฒิพงศ์ พงษ์พัว091415XXXXหจก.กนกพงศ์ค้าไม้
40 O5TNVFธนัญญา เนตรประภา081431XXXXบุญถาวร
41 1NSXKMภัทราภรณ์ สัตย์ซื่อ092858XXXXบุญถาวร
42 MJQYUEสุทธิโรจน์ สวนบำรุงจินสิน062723XXXXดูโฮม
43 WBXH3Gอโณทัย แก้วจันทร์099681XXXXพรศักดิ์โฮมเซ็นต์
44 0CQGLLจิราภรณ์ ชัยศรี090343XXXXHome pro
45 3PDIVMทัศนีวรรณ อิต๊ะภา063858XXXX บริษัทเอกเจริญพงษ์
46 HBMPTDพายัพ กุลวิเชียร086395XXXX พี.เจ.ฮาร์ดแวร์(2008)
47 5UH8DDสมพร เพ็ชรพลอย081947XXXX โกลบอลเฮ้าส์
48 9AKY6Gแก้วตา เพิ่มทรัพย์08700XXXX  บริษัทโชควัฒนา โฮมเซ็นเตอร์ จำกัด
49 S6FVPQธนวรร พงษ์พานิช084935XXXX แกรนด์โฮม
50 F72J3DMathew Sigel086378XXXX บุญถาวร
51 N6UYVDพงษ์พันธ์ ชวลิตดำรง089927XXXX บุญถาวรพัทยา
52 M5N3WBทยากร เจียมศิริ081845XXXX Home pro สุวรรณภูมิ
53 MIENWBประกายเพชร ถึงถาวร061949XXXX Index living mall
54 7NY4OCกิติศักดิ์ ไชยภักดิ์095457XXXX Index living mall
55 PLIXAZรัตน์ธรรศ ทิพย์ปรักมาศ086528XXXX บุญถาวร
56 HY7WZLขจรศักดิ์ จันทร์แจ่ม093219XXXX Index living mall
57 4RSPNEนาดา อินทพันธ์084662XXXX บุญถาวร
58 40W9LAมนทิยา แซ่ลิ้ม089140XXXX Home pro
59 08P6TH รัตติกาล เกษแก้ว080477XXXX หจก.สำรวยเซรามิค
60 URQL4Lวนิดา ใจหล้า086629XXXX Home pro
61 59TC2Cพรเพ็ญ บัวเนียม086960XXXX Index living mall
62 8RE56Bเกษวินัย จรรยาลักษณ์084932XXXX โกลบอลเฮ้าส์
63 JLZF4Hสาวิตรี มาศอารักษ์พงษ์091379XXXX โกลบอลเฮ้าส์
64 W40V9Gพนิดา ณลำเลียง098992XXXX พรศักดิ์โฮมเซ็นต์
65 J5P4VEอธิตา บุณยเกียรติ099497XXXX แพล็ตตินั่ม วูด
66 ZHTXMKวัชริยา สรรพมรรค 081192XXXX Grand Homemart
67 G6HSOSนงลักษณ์ เชี่ยวศิลปธรร081671XXXX บุญถาวร
68 A4D6RLมณีมณฑ์ ภัทรธีรเมธ097094XXXX Index living mall
69 JLAFDYบุญฑริกา บุญปวง091818XXXX ฟ้าใส
70 51TYOHอารีรัตน์ อินมูลติ่ง084811XXXX โกลบอลเฮ้าส์
71 LS58WDนายีบะห์ ดาหายี084857XXXX ย่งฮวด
72 H2MELRสุพจน์ วังไพฑูรย์081830XXXX บุญถาวร
73 QSM53Fมานะ จันทร์แสง080514XXXX เจริญพานิชโฮมโปร
74 4SLNDGปุณยวีร์ ลาวัณย์สิทธิคุณ081699XXXX บุญถาวร
75 GRQOLGโชติรส ศรีวิชัย081882XXXX หจก.พรศักดิ์โฮมเซ็นเตอร์